GDPR & TERMS OF USE

English version is below

Všeobecné obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Mikhail Imaykin, Blue Blood Galerie, 6CONTEST
IČ: 88116255
se sídlem: Nademlejnská 1069/22 Praha 198 00 ČR
zapsaný u Magistrátu Hlavního města Prahy
kontaktní údaje:
e-mail: info@6contest.com
telefon: +420775374695
web: www.6contest.com
(dále jen „pořadatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pořadatele organizujícího soutěž a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „soutěžící“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.6contest.com (dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém nebo anglickém jazyce.

II.
Informace o službách a cenách
1. Informace o službách, včetně uvedení cen a hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a pořadatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.
3. Případné slevy z kupní ceny služby nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se pořadatel se soutěžjícím jinak.
4. Soutěžící uzavřením kupní smlouvy souhlasí s posouzením jeho práce členy poroty, uvedené na webových stránkách www.6contest.com, a s jejich (poroty) subjektivním posudkem.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé soutěžícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí soutěžící sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Soutěžící se zúčastní soutěže vyplněním objednávkového formuláře.
3. Při zadávání objednávky si soutěžící vybere druh soutěže, počet kusů obrazů, které si přeje zaslat k posouzení, způsob platby.
4. Před odesláním objednávky je soutěžícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Objednávku soutěžící vloží do svého "seznamu soutěží", pak kliknutím na tlačítko "přejít na seznam soutěží" přichází do "seznamu soutěží", kde odesílá pořadateli objednávkový formulář kliknutím na tlačítko „podat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení soutěžícího o tom, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí, a zaplacení soutěžního poplatku.
5. Po obdržení objednávky zašle pořadatel soutěžícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou soutěžící při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky pořadateli na e-mailovou adresu soutěžícíího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pořadatel splnit, zašle soutěžícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením soutěžícího o přijetí této nabídky pořadateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté pořadatelem jsou závazné. Soutěžící může zrušit objednávku, dokud není soutěžícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky pořadatelem. Soutěžící může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail zadavatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně pořadatele při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není pořadatel povinen dodat soutěžícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že soutěžícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Pořadatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle soutěžícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí soutěžícím na e-mailovou adresu pořadatele.

IV.
Platební podmínky a poskytnutí služeb
1. Cenu služeb a případné další náklady dle kupní smlouvy může soutěžící uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně platební kartou přes platební terminál v Blue Blood Galerii,
• bezhotovostně převodem na účet pořadatele prostřednictvím PayPal,
• bezhotovostně převodem na účet pořadatele prostřednictvím platební brány PayU anebo Mollie.
2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje soutěžící podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
3. V případě bezhotovostní platby je závazek soutěžícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet pořadatele.
4. Pořadatel nepožaduje od soutěžícího předem žádnou zálohu.
5. Podle zákona o evidenci tržeb je pořadatel povinen vystavit soutěžícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
6. Pořadatel vystaví soutěžícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu soutěžícího.
7. Soutěžící se může zúčastnit soutěže zaplacením celé kupní ceny za službu.

V.
Odstoupení od smlouvy
1. Soutěžící, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
3. Soutěžící nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
• i před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud lhůta podání děl do soutěže již byla ukončena a byl započat proces posuzování.
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí soutěžící odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může soutěžící podat žádost volnou formou. Odstoupení od kupní smlouvy zašle soutěžící na e-mailovou nebo doručovací adresu pořadatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pořadatel potvrdí soutěžícímu bezodkladně přijetí žádosti.
6. Soutěžící nese náklady spojené se spracováním jeho žádosti o odstoupení od kupní smlouvy.
7. Odstoupí-li soutěžící od smlouvy, vrátí mu pořadatel bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal.
8. Pořadatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu překročení maximálního možného množství soutěžících v soutěži. Pořadatel bezodkladně informuje soutěžícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 30 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

VI.
Práva z vadného plnění
1. Jelikož posouzení poroty je subjektivní, podání odvolání proti rozhodnutí poroty není možné.
2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Soutěžící doručuje pořadateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pořadatel doručuje soutěžícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII.
Osobní údaje
1. Všechny informace, které soutěžící při spolupráci s pořadatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Soutěžící dává pořadateli svolení, že údaje o soutěžícím budou pořadatelem využité pro jeho (soutěžícího) reprezentaci na webu www.6contest.com a přislušných soc.medijích, a také za účelem plnění ze smlouvy. Na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde níže.


IX.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi pořadatelem a soutěžícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Pořadatel není ve vztahu ke soutěžcímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám pořadatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pořadateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pořadatele.
4. Pořadatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Soutěžící nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Soutěžící tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2021


General Terms and Conditions
I.
Basic provision
1. These general business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") are issued in accordance with § 1751 et seq. Act No. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter the "Civil Code")

Mikhail Imaykin, Blue Blood Gallery, 6CONTEST
Company ID: 88116255
with registered office: Nademlejnská 1069/22 Praha 198 00 ČR
registered with the City of Prague
contact information:
e-mail: info@6contest.com
phone: +420775374695
web: www.6contest.com
(hereinafter referred to as the "organizer")

2. These terms and conditions govern the mutual rights and obligations of the organizer of the competition and the natural person who enters into a purchase contract outside his business as a consumer or within his business (hereinafter "competitor") through a web interface located on the website available at the internet address www.6contest.com (hereinafter referred to as the "online store").
3. The provisions of the business conditions are an integral part of the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of these terms and conditions.
4. These terms and conditions and the purchase contract are concluded in the Czech or English language.

II.
Information on services and prices
1. Information on services, including prices and main features, is provided for each service in the online store catalog. Prices of services are listed including value added tax. The prices of the services remain valid as long as they are displayed in the online store. This provision does not preclude the conclusion of a purchase contract under individually agreed conditions.
2. All presentation of services placed in the catalog of the online store is of an informative nature and the organizer is not obliged to enter into a purchase agreement regarding this service.
3. Any discounts from the purchase price of the service cannot be combined with each other, unless the organizer agrees otherwise with the competitor.
4. By concluding the purchase contract, the competitor agrees with the assessment of his work by the members of the jury, listed on the website www.6contest.com, and with their (jury) subjective opinion.

III.
Ordering and concluding a purchase contract
1. The costs incurred by the competitor in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the competitor himself. These costs do not differ from the basic rate.
2. Competitors will participate in the contest by filling out the order form without registration.
3. When placing an order, the competitor chooses the type of competition, the number of paintings he/she wishes to send for assessment, the method of payment.
4. Before sending the order, the competitor is allowed to check and change the data he/she has entered in the order form. The competitor puts chosen contest to "contest list" by clicking on "add to your contest list" button, when he/she goes to "contest list" by clicking on button "go to your contest list to apply", and sends the order to the organizer by clicking on the "pay and apply" button. The data provided in the order are considered correct by the organizer. The condition for the validity of the order is the completion of all mandatory data in the order form and confirmation of the competitor that he agrees with these terms and conditions.
5. After receiving the order, the organizer will send the competitor a confirmation of receipt of the order to the e-mail address that the competitor entered when ordering. This confirmation is considered as the conclusion of the contract. The purchase contract is concluded by confirming the order to the organizer to the e-mail address of the competitor.
6. In the event that any of the requirements specified in the order cannot be met by the organizer, he will send the competitor an amended offer to his e-mail address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by the competitor's confirmation of acceptance of this offer to the organizer to his e-mail address specified in these terms and conditions.
7. All orders accepted by the organizer are binding. The competitor may cancel the order until the competitor receives a notification of acceptance of the order by the organizer. The competitor may cancel the order by telephone to the telephone number or e-mail of the contracting authority specified in these terms and conditions.
8. In the event of an obvious technical error on the part of the organizer when stating the price of goods in the online store or during ordering, the organizer is not obliged to provide the competitor with a service for this obviously incorrect price, even if the competitor was sent an automatic orders according to these terms and conditions. The organizer informs the buyer about the error without undue delay and sends the amended offer to the competitor to his e-mail address. The amended offer is considered a new draft of the purchase contract and in such a case the purchase contract is concluded by a confirmation of acceptance by the competitors to the e-mail address of the organizer.


IV.
Payment terms and provision of services
1. The price of services and any other costs according to the purchase contract may be paid by the competitor in the following ways:
• cashless payment card via a payment terminal in the Blue Blood Gallery,
• cashless transfer to the organizer's account via PayPal,
• cashless transfer to the organizer's account via the PayU or the Mollie payment gateway,
2. In the case of payment through a payment gateway, the competitor shall follow the instructions of the relevant electronic payment provider.
3. In the case of non-cash payment, the obligation of the competitor to pay the purchase price is fulfilled at the time of crediting the relevant amount to the bank account of the organizer.
4. The organizer does not require any advance payment from the competitor.
5. According to the Act on the Registration of Sales, the organizer is obliged to issue a receipt to the competitor. At the same time, he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online, and in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.
6. The organizer will issue a tax document - invoice to the competitor. The tax document is sent to the competitor's e-mail address.
7. The competitor may participate in the competition by paying the full purchase price for the service.

V.
Withdrawal from the contract
1. A competitor who has concluded a purchase contract outside his business as a consumer has the right to withdraw from the purchase contract.
2. The period for withdrawal from the contract is 14 days from the date of conclusion of the purchase contract.
3. The competitor may not, inter alia, withdraw from the purchase contract
• even before the expiry of the withdrawal period, if the applying period was finished and was begun the judging process.
• in other cases specified in § 1837 of the Civil Code.
4. In order to comply with the withdrawal period, the competitor must send a statement of withdrawal within the withdrawal period.
5. To withdraw from the purchase contract, the competitor may submit the application in a free form. Withdrawal from the purchase contract will be sent by the competitor to the e-mail or delivery address of the organizer specified in these terms and conditions. The organizer will confirm the receipt of the application to the competitor immediately.
6. The competitor bears the costs associated with the processing of his request for withdrawal from the purchase contract.
7. If the competitor withdraws from the contract, the organizer will return to him without delay, but no later than within 30 days of withdrawal from the contract, all funds received from him.
8. The organizer is entitled to withdraw from the purchase contract due to exceeding the maximum possible number of competitors in the competition. The organizer will immediately inform the contestant via the e-mail address specified in the order and return within 30 days of notification of withdrawal from the purchase contract all funds received from him under the contract.

VI.
Defective performance rights
1. As the jury's assessment is subjective, it is not possible to appeal against the jury's decision.
2. A breach of contract is substantial which the breached party already knew or should have known at the time the contract was concluded that the other party would not have entered into the contract if it had foreseen the breach.
3. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection.

VII.
Delivery
1. The Contracting Parties may communicate all written correspondence to each other by electronic mail.
2. The competitor delivers correspondence to the organizer to the e-mail address specified in these terms and conditions. The organizer delivers correspondence to the competitor to the e-mail address specified in his customer account or in the order.

VIII.
Final Provisions
1. All arrangements between the organizer and the competitor are governed by the laws of the Czech Republic. If the relationship established by the purchase contract contains an international element, then the parties agree that the relationship is governed by the law of the Czech Republic. This does not affect the consumer's rights arising from generally binding legal regulations.
2. The organizer is not bound by any codes of conduct in relation to the competitor in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code.
3. All rights to the organizer's website, in particular the copyright to the content, including page layout, photos, films, graphics, trademarks, logos and other content and elements, belong to the organizer. It is forbidden to copy, modify or otherwise use the website or part of it without the consent of the organizer.
4. The organizer is not responsible for errors caused by third party interventions in the online store or as a result of its use contrary to its purpose. Competitors may not use practices that could adversely affect its operation and may not engage in any activity that may allow it or any third party to tamper with or use the software or other components that make up the online store and use the online store; or its parts or software in such a way that would be contrary to its purpose or purpose.
5. The competitor hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.
6. The purchase contract, including business conditions, is archived by the organizer in electronic form and is not accessible.
7. The wording of the business conditions may be changed or supplemented by the organizer. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

These General Terms and Conditions take effect on 25.05.2021

English version is below
GDPR
I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mikhail Imaykin IČ 88116255 se sídlem Nademlejnská 1069/22 Praha 198 00, Česká republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: BBG, Muchova 237/15 Praha 160 00, Česká republika
e-mail: info@blueblood.gallery
telefon: +420775374695
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
• jméno a příjmení
• e-mailová adresa
• poštovní adresa
• telefon
• web
• informace o obrazech
• biografie umělce
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem
• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• plnění právních povinností vůči státu,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá/má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


VI. Zpracovatelé osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• poskytovatel služby Zoho,
• společnost Blue Blood Gallerie
• případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


VII. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte podáním prostřednictvím internetového formuláře žádosti k účasti v umělecké soutěži. Takovým podáním žádosti potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2021.


GDPR
I. Basic provision
1. The controller of personal data pursuant to Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter "GDPR") is Mikhail Imaykin IČ 88116255 with its registered office at Nademlejnská 1069/22 Prague 198 00, Czech Republic (hereinafter referred to as the “Administrator”).
2. The contact details of the administrator are:
address: BBG, Muchova 237/15 Prague 160 00, Czech Republic
e-mail: info@blueblood.gallery
phone: +420775374695
3. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to a specific identifier, such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
4. The controller has not appointed a data protection officer.


II. Sources and categories of personal data processed
1. The administrator processes the personal data you have provided him / her or the personal data that the administrator has obtained on the basis of the fulfillment of your order:
• name and surname
• email address
• Postal address
• telephone
• web
• image information
• Biography of the artist
2. The administrator processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the contract.


III. Legal reason and purpose of personal data processing
1. The legal reason for processing personal data is
• performance of the contract between you and the administrator
• fulfillment of the legal obligation of the administrator pursuant to Article 6, paragraph 1, letter c) GDPR,
• the legitimate interest of the administrator in the provision of direct marketing (especially for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Art. f) GDPR,
• Your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a). a) GDPR in connection with § 7 paragraph 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services in the event that no goods or services have been ordered.
2. The purpose of processing personal data is
• processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal data are required, which are necessary for successful execution of the order (name and address, contact), provision of personal data is a necessary requirement for concluding and fulfilling the contract, without providing personal data it is not possible to conclude the contract or fulfill it by the administrator,
• fulfillment of legal obligations towards the state,
• sending business messages and doing other marketing activities.
3. There shall be no automatic individual decision by the administrator within the meaning of Article 22 of the GDPR.


IV. Data retention period
1. The controller shall store personal data
• for the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and to assert claims under these contractual relationships (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship).
• for a maximum of 10 years until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked.
2. After the expiry of the retention period of personal data, the controller shall delete the personal data.


V. Recipients of personal data (subcontractors of the controller)
1. The recipients of personal data are persons
• involved in the delivery of goods / services / execution of payments on the basis of a contract,
• providing e-shop operation services and other services in connection with e-shop operation,
• providing marketing services.
2. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (a non-EU country) or to an international organization. Recipients of personal data in third countries are mailing / cloud service providers.


VI. Processors of personal data
1. The processing of personal data shall be carried out by the controller, but personal data may also be processed for him by the following processors:
• Zoho service provider
• Blue Blood Gallery
• possibly another provider of processing software services and applications, which, however, are not currently used by the administrator.


VII. Your rights
1. Under the conditions set out in the GDPR you have
• the right of access to their personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
• the right to correct personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or restrictions on processing pursuant to Article 18 of the GDPR,
• the right to delete personal data pursuant to Article 17 of the GDPR,
• the right to object to the processing pursuant to Article 21 of the GDPR,
• the right to data portability according to Article 20 of the GDPR a
• the right to withdraw the consent to processing in writing or electronically to the address or e-mail of the administrator specified in Article III of these conditions.
2. You also have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection in the event that you believe that your right to personal data protection has been violated, or to go to court.


VIII. Personal data security conditions.
1. The controller declares that it has taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.
2. The administrator has taken technical measures to secure data repositories and repositories of personal data in paper form.
3. The controller declares that only persons authorized by him have access to personal data.

IX. Final provisions
1. By sending the order from the online order form, you confirm that you are familiar with the conditions of personal data protection and that you accept them in their entirety.
2. You agree to these conditions by submitting an application form for participation in the art competition via the online form. By submitting the application, you confirm that you are familiar with the terms of personal data protection and that you accept them in full. 3. The administrator is entitled to change these conditions. The new version of these terms and conditions will be published on their website and at the same time the new version of these terms and conditions will be sent to you by the e-mail address you provided to the administrator.

These General Terms and Conditions take effect on 25.05.2021

Art contest with real exhibition prizes
Art contest with real exhibition prizes
Art contest with real exhibition prize
Art contest with real exhibition prize